Interest Rate on Loan & Advances:-

1) Cash Credit  / Special Cash Credit                  –    13%

2) Personal Loan                                                    –    13%         

3) Vehicle Loan                                                       –    13%

4)  S.B. Enterprises Loan  / Special Term Loan      –    13%    

5) Housing Loan / Peoples Home Loan                  –    12%

6) Gold Loan                                                             –    10%

7) Project Loan                                                         –    16%

8) Ware House Receipt Loan                                  –    14%

9) Special Cibil Cash Credit                                     –    12%

10) Special Cibil Term Loan                                      –  12%